Đội ngũ bác sĩ

Giáo sư và bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực sản khoa

Ban giám đốc y khoa

Giám đốc y khoa

TS.BS.Phạm Văn Minh

Phó giám đốc y khoa

BS.CKII.Bùi Thị Yến

Phó giám đốc y khoa

ThS.BS.Vũ Văn Long

Phó giám đốc y khoa

BS.CKI.Hoàng Ngọc Lan

Khoa khám bệnh

Giám đốc y khoa

TS.BS.Phạm Văn Minh

Phó giám đốc y khoa

BS.CKII.Bùi Thị Yến

Phó giám đốc y khoa

ThS.BS.Vũ Văn Long

Phó giám đốc y khoa

BS.CKI.Hoàng Ngọc Lan

Khoa sanh

Giám đốc y khoa

TS.BS.Phạm Văn Minh

Phó giám đốc y khoa

BS.CKII.Bùi Thị Yến

Phó giám đốc y khoa

ThS.BS.Vũ Văn Long

Phó giám đốc y khoa

BS.CKI.Hoàng Ngọc Lan

Khoa sơ sinh

Giám đốc y khoa

TS.BS.Phạm Văn Minh

Phó giám đốc y khoa

BS.CKII.Bùi Thị Yến

Phó giám đốc y khoa

ThS.BS.Vũ Văn Long

Phó giám đốc y khoa

BS.CKI.Hoàng Ngọc Lan